Ποιοι είμαστε

H ομάδα CERT (Computer Emergency Response Team) ανταποκρίνεται και διαχειρίζεται περιστατικά ασφάλειας που αφορούν την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. , φορείς της, ή/και τον εξοπλισμό της. Οι παραπάνω αναφερόμενοι μπορεί να είναι είτε αποδέκτες, είτε ο αυτουργοί των περιστατικών τα οποία αναφέρονται στην υπηρεσία ασφάλειας. Με τον όρο περιστατικό ασφαλείας εννοούμε κάθε πράξη ή συμβάν τo οποίο απειλεί την ασφάλεια ενός πληροφοριακού συστήματος.

Αντικείμενα της Υπηρεσίας GRNET CERT:

• Η καταγραφή και διαχείριση των περιστατικών μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος με ελεγχόμενη η/και περιορισμένη πρόσβαση για την αναζήτηση περιστατικών, εξαγωγή στατιστικών κλπ.

• Η διαχείριση και συλλογή στοιχείων που αφορούν περιστατικά στον τομέα ευθύνης της υπηρεσίας.

• Η τήρηση εμπιστευτικότητας των στοιχείων που αφορούν περιστατικά ασφαλείας με βάση τις διεθνώς ακολουθούμενες πρακτικές.

Περιγραφή ομάδας

Το παρακάτω έγγραφο περιγράφει την ομάδα σύμφωνα με το RFC 2350.

GRNET-CERT PROFILE